စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

onekyat မွ ၾကိဳဆိုပါသည္။

onekyat ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သေဘာတူျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္။

- onekyat သည္ အသံုးျပဳသူအား ပစၥည္းအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေနရာေလးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူအၾကား တိုက္ရိုက္ ပါဝင္ပတ္သက္မည္ မဟုတ္ပါ။
- onekyat သည္ ေၾကာ္ျငာပစၥည္း၏ အရည္အ ေသြး၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္မႈ တို႔ကို မစစ္ ေဆးေပးႏိုင္ပါ။
- onekyat သည္ မည္သည့္ ပစၥည္းမွမေရာင္းပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပစၥည္းေရာင္းသူအား တာဝန္ခံျခင္းမရွိပါ။
- ေၾကာ္ျငာမ်ားအားလံုး၏ ျဖစ္ပ်က္လာမႈ အက်ိဳးဆက္မွာ ေရာင္းသူ၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္။
- onekyat ပစၥည္းေရာင္းသူ၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္မႈ တို႔ကို လည္း မစစ္ေဆးေပးႏိုင္ပါ။
- သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပစၥည္း လိမ္လည္မႈကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ေရာင္းသူႏွင့္ဝယ္သူႏွစ္ဦးတြင္သာ တာဝန္ရွိပါသည္။
- ပစၥည္းလိမ္လည္မႈ ကိစၥမ်ားေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ပစၥည္းမရမွီ ေငြၾကိဳေပးေခ်မႈမ်ား မလုပ္ရန္လည္း တိုက္တြန္းပါသည္။

- onekyat ကို အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အနည္းဆံုး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
- onekyat ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္ တို႔၏ server မွာသိမ္းထားသည္ကို သေဘာတူပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ မည္သူ႔ကိုမွ မျဖန္႔ေဝပါ။
- သင္၏ေၾကာ္ျငာမ်ားအားလံုး၏ ျဖစ္ပ်က္လာမႈ အက်ိဳးဆက္မွာ သင္၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္။
- ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ onekyat အသံုးျပဳသူ မည္သူကိုမဆို ခဏျဖစ္ေစ၊ အျမဲတမ္းျဖစ္ေစ အသံုးျပဳမႈ ရပ္တန္႔ႏိုင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။
- ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ ေၾကာ္ျငာအား အသိေပး၍ျဖစ္ေစ အသိမေပးဘဲျဖစ္ေစ အခ်ိန္မေရြး ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။
- onekyat အသံုးျပဳသူမ်ားအားလံုး ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ မၾကာခဏ စည္ းကမ္ းခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား ေနာင္ အသံုးမျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။

onekyat ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မျပဳလုပ္ပါဟုလည္း ဝန္ခံပါသည္။

- ဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္ းသည့္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းျခင္း။
- စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း။
- ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုျခင္း။
- သူတပါး၏ ပစၥည္းအား ၄င္းတို႔ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ကူးယူျခင္း (သို႔) ျပဳျပင္ျခင္း။
- robot spider (သို႔) automoated software မ်ားသံုး၍ onekyat ကို အသံုးျပဳျခင္း။
- onekyat ကို အသံုးျပဳေနသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ၄င္းတို႔ မသိရွိဘဲ စုေဆာင္းျခင္း။
- onekyat ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း (သို႔) ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္း။

onekyat ကို အသံုးျပဳရာတြင္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ မ်ားမွာ ေအာက္ ပါအတိုင္ း ျဖစ္ သည္ ။

ေဆာင္ရန္။
- ေၾကာ္ျငာကို သက္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အနီးစပ္ ဆံုး အမ်ိဳးအစားအုပ္စု (category) ထဲတြင္သာ ထည့္ပါ။
- သင္၏ ေၾကာ္ျငာ၊ လုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္ အခ်က္ အလက္ မ်ားကို တတ္ ႏိုင္ သမ်ွ ျပည္ ့စံုစြာ ေရးေပးပါ။
- ေၾကာ္ျငာဓာတ္ပံုသည္ သင္တကယ္ေရာင္းခ်မည့္ ပစၥည္းပံု (သို႔မဟုတ္ ) ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပံုသာ ျဖစ္ရမည္။
- အခ်က္အလက္ မျပည့္စံု၊ မခိုင္ လံုေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား အမွန္တကယ္ ေရာင္းဝယ္လိုျခင္း မရွိဟု ယူဆကာ ပယ္ဖ်က္ပါမည္။

- လံုျခံဳေဘးကင္းမႈသည္ အေရးၾကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ ျပင္ပတြင္ ေတြ႕ဆံုလိုပါက လူစည္ကားရာေနရာ၊ အမ်ားျပည္သူႏွင္ ့ ဆိုင္ ေသာေနရာ မ်ားတြင္သာ ေတြ႕ဆံုပါ။
- ေရာင္းသူ/ဝယ္သူ ႏွစ္ဦးတည္ း ရွိမည့္ေနရာမ်ားတြင္ မ ေတြ႔ပါႏွင့္။

- ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ ေငြျပန္အမ္းေသာ မူဝါဒ မရွိပါ။ ပစၥည္း ေကာင္း/မေကာင္း၊ အတုအစစ္ ဟုတ္/မဟုတ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မသိႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ သင္က ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တစ္စံုတစ္ခု လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဥပမာ၊ ထိုသူ၏ ေၾကာ္ျငာအား ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ထိုေရာင္းသူအား onekyat မွ ထာဝရ ထုတ္ပယ္ျခင္း အစသျဖင့္...)

ေရွာင္ရန္ ။
- မိမိ တင္ျပီးသား ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ထပ္မတင္ပါႏွင့္။
- ေၾကာ္ျငာ တစ္ခုထဲအား အမ်ိဳးအစားအုပ္စု (category) မ်ားစြာတြင္ မတင္ပါႏွင့္။
- အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ အားလံုးေရးပါ။ တျခား website၊ ဒါမွမဟုတ္ တျခား link သို႔မညႊန္ပါႏွင့္။
- သင္၏ ေၾကာ္ျငာကို တျခားသူမ်ား၏ comment ေအာက္တြင္ မေၾကာ္ျငာပါႏွင့္။
- ေရာင္းရန္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား မတင္ပါႏွင့္။
- လိင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မဖြယ္မရာ ပံုမ်ားမတင္ပါႏွင့္။
- ဖုန္းနံပါတ္၊ ေစ်းႏႈန္း၊ အီးေမး မ်ားကို ေခါင္းစဥ္ထဲတြင္ မေရးပါႏွင့္။ ၄င္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရးျခင္းျဖင့္ သင္၏ေၾကာ္ ျငာကို ေစ်းဝယ္သူမ်ား အလြယ္တကူ ရွာႏိုင္ျပီး၊ သင့္အား ဆက္သြယ္ရန္ ပိုမို လြယ္ကူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

- ေက်းဇူးျပဳျပီး ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူ အခ်င္းခ်င္း ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံပါ။
- စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္သူသည္ onekyat မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။

- onekyat သည္ ျပည္တြင္း app ေလးျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ onekyat အား ခ်စ္ခင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေလးတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေနပါသည္။

- သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရိုင္းစိုင္း ေသာ မဖြယ္မရာ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့ပါက onekyat ထဲတြင္ရွိေသာ "တိုင္ၾကားမည္" မွျဖစ္ေစ၊ support@onekyat.com သို႔ အီးေမးပို႔၍ ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။

- စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားမွာ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။