စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

onekyat မွ ၾကိဳဆိုပါသည္။

onekyat ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သေဘာတူျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္။

- onekyat သည္ အသံုးျပဳသူအား ပစၥည္းအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေနရာေလးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူအၾကား တိုက္ရိုက္ ပါဝင္ပတ္သက္မည္ မဟုတ္ပါ။
- onekyat သည္ ေၾကာ္ျငာပစၥည္း၏ အရည္အ ေသြး၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္မႈ တို႔ကို မစစ္ ေဆးေပးႏိုင္ပါ။
- onekyat သည္ မည္သည့္ ပစၥည္းမွမေရာင္းပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပစၥည္းေရာင္းသူအား တာဝန္ခံျခင္းမရွိပါ။
- ေၾကာ္ျငာမ်ားအားလံုး၏ ျဖစ္ပ်က္လာမႈ အက်ိဳးဆက္မွာ ေရာင္းသူ၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္။
- onekyat ပစၥည္းေရာင္းသူ၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္မႈ တို႔ကို လည္း မစစ္ေဆးေပးႏိုင္ပါ။
- သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပစၥည္း လိမ္လည္မႈကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ေရာင္းသူႏွင့္ဝယ္သူႏွစ္ဦးတြင္သာ တာဝန္ရွိပါသည္။
- ပစၥည္းလိမ္လည္မႈ ကိစၥမ်ားေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ပစၥည္းမရမွီ ေငြၾကိဳေပးေခ်မႈမ်ား မလုပ္ရန္လည္း တိုက္တြန္းပါသည္။

- onekyat ကို အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အနည္းဆံုး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
- onekyat ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္ တို႔၏ server မွာသိမ္းထားသည္ကို သေဘာတူပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ မည္သူ႔ကိုမွ မျဖန္႔ေဝပါ။
- သင္၏ေၾကာ္ျငာမ်ားအားလံုး၏ ျဖစ္ပ်က္လာမႈ အက်ိဳးဆက္မွာ သင္၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္။
- ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ onekyat အသံုးျပဳသူ မည္သူကိုမဆို ခဏျဖစ္ေစ၊ အျမဲတမ္းျဖစ္ေစ အသံုးျပဳမႈ ရပ္တန္႔ႏိုင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။
- ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ ေၾကာ္ျငာအား အသိေပး၍ျဖစ္ေစ အသိမေပးဘဲျဖစ္ေစ အခ်ိန္မေရြး ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။
- onekyat အသံုးျပဳသူမ်ားအားလံုး ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ မၾကာခဏ စည္ းကမ္ းခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား ေနာင္ အသံုးမျပဳႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။

onekyat ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မျပဳလုပ္ပါဟုလည္း ဝန္ခံပါသည္။

- ဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္ းသည့္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းျခင္း။
- စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း။
- ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုျခင္း။
- သူတပါး၏ ပစၥည္းအား ၄င္းတို႔ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ကူးယူျခင္း (သို႔) ျပဳျပင္ျခင္း။
- robot spider (သို႔) automoated software မ်ားသံုး၍ onekyat ကို အသံုးျပဳျခင္း။
- onekyat ကို အသံုးျပဳေနသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ၄င္းတို႔ မသိရွိဘဲ စုေဆာင္းျခင္း။
- onekyat ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း (သို႔) ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္း။

onekyat ကို အသံုးျပဳရာတြင္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ မ်ားမွာ ေအာက္ ပါအတိုင္ း ျဖစ္ သည္ ။

ေဆာင္ရန္။
- ေၾကာ္ျငာကို သက္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အနီးစပ္ ဆံုး အမ်ိဳးအစားအုပ္စု (category) ထဲတြင္သာ ထည့္ပါ။
- သင္၏ ေၾကာ္ျငာ၊ လုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္ အခ်က္ အလက္ မ်ားကို တတ္ ႏိုင္ သမ်ွ ျပည္ ့စံုစြာ ေရးေပးပါ။
- ေၾကာ္ျငာဓာတ္ပံုသည္ သင္တကယ္ေရာင္းခ်မည့္ ပစၥည္းပံု (သို႔မဟုတ္ ) ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပံုသာ ျဖစ္ရမည္။
- အခ်က္အလက္ မျပည့္စံု၊ မခိုင္ လံုေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား အမွန္တကယ္ ေရာင္းဝယ္လိုျခင္း မရွိဟု ယူဆကာ ပယ္ဖ်က္ပါမည္။

- လံုျခံဳေဘးကင္းမႈသည္ အေရးၾကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ ျပင္ပတြင္ ေတြ႕ဆံုလိုပါက လူစည္ကားရာေနရာ၊ အမ်ားျပည္သူႏွင္ ့ ဆိုင္ ေသာေနရာ မ်ားတြင္သာ ေတြ႕ဆံုပါ။
- ေရာင္းသူ/ဝယ္သူ ႏွစ္ဦးတည္ း ရွိမည့္ေနရာမ်ားတြင္ မ ေတြ႔ပါႏွင့္။

- ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ ေငြျပန္အမ္းေသာ မူဝါဒ မရွိပါ။ ပစၥည္း ေကာင္း/မေကာင္း၊ အတုအစစ္ ဟုတ္/မဟုတ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မသိႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ သင္က ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တစ္စံုတစ္ခု လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဥပမာ၊ ထိုသူ၏ ေၾကာ္ျငာအား ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ထိုေရာင္းသူအား onekyat မွ ထာဝရ ထုတ္ပယ္ျခင္း အစသျဖင့္...)

ေရွာင္ရန္ ။
- မိမိ တင္ျပီးသား ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ထပ္မတင္ပါႏွင့္။
- ေၾကာ္ျငာ တစ္ခုထဲအား အမ်ိဳးအစားအုပ္စု (category) မ်ားစြာတြင္ မတင္ပါႏွင့္။
- အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ အားလံုးေရးပါ။ တျခား website၊ ဒါမွမဟုတ္ တျခား link သို႔မညႊန္ပါႏွင့္။
- သင္၏ ေၾကာ္ျငာကို တျခားသူမ်ား၏ comment ေအာက္တြင္ မေၾကာ္ျငာပါႏွင့္။
- ေရာင္းရန္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား မတင္ပါႏွင့္။
- လိင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မဖြယ္မရာ ပံုမ်ားမတင္ပါႏွင့္။
- ဖုန္းနံပါတ္၊ ေစ်းႏႈန္း၊ အီးေမး မ်ားကို ေခါင္းစဥ္ထဲတြင္ မေရးပါႏွင့္။ ၄င္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရးျခင္းျဖင့္ သင္၏ေၾကာ္ ျငာကို ေစ်းဝယ္သူမ်ား အလြယ္တကူ ရွာႏိုင္ျပီး၊ သင့္အား ဆက္သြယ္ရန္ ပိုမို လြယ္ကူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

- ေက်းဇူးျပဳျပီး ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူ အခ်င္းခ်င္း ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံပါ။
- စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္သူသည္ onekyat မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။

- onekyat သည္ ျပည္တြင္း app ေလးျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ onekyat အား ခ်စ္ခင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေလးတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေနပါသည္။

- သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရိုင္းစိုင္း ေသာ မဖြယ္မရာ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့ပါက onekyat ထဲတြင္ရွိေသာ "တိုင္ၾကားမည္" မွျဖစ္ေစ၊ support@onekyat.com သို႔ အီးေမးပို႔၍ ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။

Posting rules
For the safety and comfort of OneKyat users, our team pay extra attention that all ads posted respect our rules. In order to prevent your ad from being blocked or put on hold to be reviewed, please read the following rules carefully prior to posting an ad:
• All Ads must be uploaded with a photo, free of watermark (except for the jobs and services categories)
• All Ads must have valid phone numbers
• All products and services must be real, legally acquired (not stolen) and located in Myanmar (Burma)
• Description of an ad must be clear and concise and the photo must match or clearly show the advertised item or service
• Description of an ad cannot include links to third party websites
• Multiple items in the same ad are not allowed: every item must be posted separately (except for sets e.g shoe and bag set, dining set etc.)
• Doublets ads are forbidden: you cannot post an ad with the same content as another live ad
• Unrealistic offers will be blocked
• All items, products and services considered to be illegal in Myanmar (Burma) are prohibited. See list of illegal items below
• Abusive content (offensive pictures or language) is forbidden
• Ads seeking for friendship, relationship, donations or help are not allowed

Please note that the following items are prohibited on OneKyat
• Weapons: Guns, knives and swords, explosives, teargas, brass knuckles, nightsticks, etc.
• Drugs, Alcohol, narcotics, tobacco and other smoking related products
• Fireworks and derivatives
• Any pharmaceutical or medical product
• Endangered species under any local or international laws and exotic plants and animals
• Human organs
• Counterfeit items
• Illegal/Pirated copies of software or audiovisual items, including memory cards or other storage devices. e.g. DVDs, CDs and books
• Psychic services, Voodoo or Black magic and Tarot Services Horoscopes
• Natural products that claim to cure diseases.
• Explicit or adult content or services
• Money Transactions - Ads offering the exchange of any legal tender.
• Offers on how to make money fast
• Clone Phone (iPhone, Samsung)

- စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားမွာ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။