ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈမူဝါဒ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈမူဝါဒ မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ onekyat ကိုလြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အလို႔ငွါ သင္၏ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကို သိမ္းထားပါသည္။

သင္သည္ onekyat ကိုအသံုးျပဳသည့္ အခ်ိန္တိုင္း၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈမူဝါဒကို သေဘာတူျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ စုေဆာင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ား
သင္ onekyat တြင္ မွတ္ပံုတင္သည့္ အခ်ိန္တြင္၊ သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားေပးရပါသည္။
ဥပမာ၊ နာမည္၊ profile ဓာတ္ပံု၊ ဖုန္းနံပါတ္ (သို႔) e-mail လိပ္စာ စသျဖင့္။

onekyat တြင္ ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူ လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ နာမည္ ႏွင့္ e-mail (သို႔) ဖုန္းနံပါတ္မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။
အျခား ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားမွာ မရွိမျဖစ္ မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ onekyat သုိ႔ မေပးလည္းရပါသည္။

သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မႈ
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သူ႔ကိုမွ ေရာင္းခ်ျခင္း ငွါးရမ္းျခင္း မည္သည့္အခါမွ မျပဳလုပ္ပါ။

လံုျခံဳမႈ
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳ၍ ကာကြယ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အရာမွ ျပီးျပည့္စံုသည္မရွိပါ။ သို႔အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကတိမေပးႏိုင္ပါ။

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈမူဝါဒမ်ားမွာ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈမူဝါဒကို Nov 2015 တြင္ျပင္ထားပါသည္။